Obnova kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně

 

Publikováno:

Vážení příznivci památek, milí sousedé,

kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně a přilehlý kostelní areál je jedinečnou památkou a dominantou naší obce. Charakteristická vysoká věž kostela je vidět z širokého okolí a tak vždy když se my Starokolíňáci vracíme z cest domů, můžeme si už z dálky říct: tady jsme doma. Kostel však po dlouhých desetiletích neudržování vyditelně chátrá a k havarijnímu stavu není daleko.

Od roku 2014 se postupně snažíme spolu s majitelem Římskokatolickou farností Kolín oživit okolí a dění v kostele. Kostel a jeho okolí bylo otevřeno veřejnosti, ožilo spoustou akcí a zkrásnělo květinovou výzdobou. Díky vstřícnosti obecního úřadu byly instalovány lavičky, stojany na kola a informační tabule. Areál kostela se stává oázou klidu a uvolnění.

Postupně se podařilo opravit obě výklenkové kapličky a barokní brány v ohradní zdi kostela. Na tyto opravy byla roku 2015 vyhlášena první veřejná sbírka, která je nyní ukončena. Ze zbývajících prostředků byly  renovovány sokly obou kaplí trpící silným zasolením.

V letošním roce (2019) byl po pěti letech snažení kostel sv. Ondřeje zařazen do jediného státního dotačního programu, ze kterého je možné jeho opravu financovat – Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Letos byl na opravu z programu vyčleněn rovný milion, se spoluúčastí tato částka stoupne ještě o téměř 200.000.- Kč. Tyto prostředky budou investovány do opravy části střechy kolem věžičky zvané sanktusník kde je střecha v nejhorším stavu. Věříme, že v příštích letech se podaří z programu opravit celou střechu, a snad i fasádu.

Díky tomuto úspěchu jsme se rozhodli vyhlásit novou veřejnou sbírku, která je rozšířena na celý kostelní areál. Chceme totiž rovněž pomoci i bývalé márnici, která je ve zříceninách a naším snem je zřídit zde malé muzeum obce. Vybrané prostředky budou investovány rozumně a s ohledem na to aby maximálně přispěly k obnově celého areálu, který vždy sloužil a bude sloužit Starokolíňákům. Děkujeme za vaši podporu.

Chcete přispět?

Zašlete jakoukoliv částku na transparentní účet:

Děkujeme

Osvědčení o konání veřejné sbírky

Neutěšený stav kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně

POŠKOZENÍ KROVŮ


STAV FASÁD


DOŽILÁ KRYTINA


Přehled provedených kroků k obnově kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně


15. 5. 2024 Dnes proběhl první letošní kontrolní den. Práce na odvlhčení zdiva pokračují na východní straně kostela. Naskýtá se nám tak zajímavý pohled do samotných základů kostela.

5. 3. 2024 Dobrá zpráva pro rok 2024. Byl zveřejněn příslib financování z Programu záchrany architektonického dědictví pro kostel sv. Ondřeje ve výši 1.100.000,- Kč.

8. 12. 2023  Na transparentní účet veřejné sbírky byly vloženy prostředky z obou kasiček sbírky. Celkově jde o částku 14.450,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

1. 12. 2023 Letošní etapa odvlhčení zdiva kostela je u konce

25. 10. 2023 Kontrolní den – odvlhčení zdiva

5. 10. 2023  Probíhá poměrně rozsáhlý zásah do areálu a tím je nutné odvlhčení zdiva kostela. Letošní etapa probíhá od hlavní věže v severní části lodě až za vstup do sakristie. Zajímavostí je objev zděného základu mimo půdorys kostela, který památkáři určili jako možný renesanční opěrák. Jaká tajemství náš kostel ještě skrývá?

10. 5. 2023 Kontrolní den Proběhl první kontrolní den nové etapy obnovy kostela – odvlhčení zdiva.

15. 3. 2023 Skvělá zpráva – Ministerstvo kultury přislíbilo i pro tento rok dotaci ve výši 1,1 milionu Kč na odvlhčení zdiva kostela!

2. 2. 2023 Kolaudační den střechy kostela. Končí se tak jedna dlouhá kapitola obnovy kostela, která byla zahájena v roce 2019. Nyní čekáme zda bude poskytnuta další dotace z programu Obnovy architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Tato dotace spolu s příspěvkem od obce, spolku a farnosti bude určena na odvlhčení zdiva.

19. 10. 2022 Kontrolní den – rekonstrukce střechy lodě bude na podzim dokončena.

9. 8. 2022 Proběhl kontrolní den k rekonstrukci medailonu sv. Ondřeje nad jižním vstupem do kostela. Před vlastní obnovou malby bylo třeba provést záchranu podkladu malby kam zatékalo. Byla provedena fixace, injektáž a tmelení hrubou maltou. Zápis z kontrolního dne.


3. 8. 2022 Byla zahájena oprava poslední části střechy lodi kostela až k hlavní věži. Dojde ke kompletní výměně krytiny a části tesařských konstrukcí. Tím bude kompletně dokončena oprava střechy kostela. Zápis z kontrolního dne.


8. 7. 2022 Na transparentní účet veřejné sbírky bylo vloženo 6.339,- Kč z kasičky č. 2 a 4837,- z kasičky č.1. Aktuální prostředky na transparentním účtu budou použity na záchranu medailonu sv. Ondřeje nad jižním vstupem do kostela. Děkujeme všem dárcům.


10. 5. 2022 Byla zahájena restaurace medailonu sv. Ondřeje nad jižním vstupem do kostela. Odborné práce provede ak. mal. Hana Slavíková. Na vstupním kontrolním dnu bylo dohodnuto: restaurování bude započato fixáží. Štukový rám bude postupně zbaven novějších nevhodných vysprávek. Po dokončení prací bude zváženo zakrytí malby stříškou proti působení povětrnostních vlivů.


6. 5. 2022 Na transparentním účtu veřejné sbírky přibylo tento týden dalších 6526,- Kč, vybraných z kasičky na úřadě. Na účtu tak máme cca 34 000, které budou použity na restaurování medailonku sv. Ondřeje nad bočním vchodem našeho kostela. Většinu této částky věnovala firma KASI zámečnictví.

Financování opravy medailonu řeší Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci mezi SOS a Římskokatolickou farností Kolín.


12. 4. 2022 Z účtu veřejné sbírky bylo převedeno 200.000.- Kč Římskokatolické farnosti Kolín, jako spoluúčast v Programu záchrany arch. dědictví na r.2022
Práce na obnově střechy sakristie jsou dokončeny. Nyní se lešení přesunulo na zbylou část neopravené střechy lodě k hlavní věži. Zároveň bylo postaveno lešení k opravě medailonu sv. Ondřeje nad jižním vstupem do kostela.


10. 3. 2022 Byl svolán první kontrolní den při zahájení letošní etapy oprav kostela. Již probíhá rekonstrukce střechy nad sakristií. Ostatní práce budou probíhat dle konečné víše dotace. Zápis z kontrolního dne

Etapy oprav střechy, modře letošní, poslední, etapa.


4. 3. 2022 Pro letošní etapu (rok 2022) získal majitel kostela Římskokatolická farnost Kolín finanční příslib od Ministerstva kultury ČR – Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 1.1 milionu Kč.


15. 9. 2021 Proběhl závěrečný kontrolní den letošní etapy. Pro příští rok zbývá dokončit střechu na lodí kostela k věži a také střecha nad sakristií. Zápis ze závěrečného kontrolního dne pro rok 2021.


10. 6. 2021 Finanční záležitosti: Na účet farnosti bylo dle smlouvy o spolupráci odesláno 100.000,- Kč jako příspěvěk k zajištění finanční spoluúčasti na dotaci z Programu architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.


28. 4. 2021 Svolán vstupní kontrolní den, při pokračování stavebních prací letošní etapy. Pokračují práce na opravě střechy, bude proveden vstup do krovu sakristie pro zjištění stavu konstrukce. Byl projednán projekt na odvodnění kostela – odvodnění. Bude posouzen v samostatném správním řízení. Nejprve budou provedeny archeologické sondy po obvodu kostela.


15. 3. 2021 Etapa pro třetí rok oprav střechy kostela pro rok 2021 viz přiložený plán. Letošní dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury činí 1.400.000,- Kč. Se spolufinancováním od obce Starý Kolín ve výši 100.000.- Kč a od farnosti půjde o celkovou částku pro rok 2021 1.600.000.- Kč.

Smlouva o spolupráci mezi farností a SOS pro rok 2021.


13. prosince 2020 – Nový sanktusník v plné kráse.


9. prosince 2020 – Byl umístěn kříž a báň na sanktusní věžičku. Kříž byl renovována a znovu pozlacen. Báň byla vyrobena nová podle původní.


18. listopadu 2020 Zápis z kontrolního dne konaného dne 18. listopadu 2020 – kontrolní den 2020-11-18


21. října 2020 – Byl zpět osazen sanktusník – probíhají klempířské práce. Bylo postaveno lešení kolem právé části transeptu – příčné lodě – kde bude pokračovat oprava střechy kostela. Zápis z kontrolního dne 21. 10. 2020


13. října 2020 Zápis z kontrolního dne konaného dne 13. října 2020 – kontrolni-den-2020-10-13


22. září 2020 – Práce jeřábu při přemístění pětibokých stojen sanktusníku na střechu kostela.


2. září 2020 Zápis z kontrolního dne konaného dne 2. září 2020 – kontrolni-den-2020-09-02

V báni saktusníku byla nakonec přeci jen nalezena vložená listina, informující o jejím zhotovení v roce 1931: Tato báň byla zhotovena dne 4. 7. r 1931 v dílně pana Františka Rosy Ovčáry, klempíře. Báň zhotovoval dělník Antonín Suchý, narozen 2. 5. 1902, Ovčáry, Karel Podnecký, Ovčáry, narozen dne 18. 3. 1910. Firma František Rosa, Ovčáry


14. července 2020 – Odhalen nápis na trámu ze sanktusníku: „Pracoval na této věži Václav Dobiáš z Ovčár. Dne 28. září roku 1874.“


14. července 2020 – Stav sanktusníku, zvony a odhalení pětibokých trámků


13. července 2020 – Snesení horní části sanktusníku – kříže a makovice k renovaci. Během demontáže nebyly nalezeny žádné vložené předměty či dokumenty. Kříž bude renovován a pozlacen, makovice bude vyrobena nová a stará uložena v kostele.


24. června 2020 – Započala letošní část oprav – na řadě je sanktusová věž a další část střechy nad presbytářem kostela.


24. února 2020Skvělá zpráva! Ve zveřejněném příslibu na příspěvky z ministerstva kultury pro letošní rok je pro kostel sv. Ondřeje částka 1.500.000,- Kč.  Spolu s nutným spolufinancováním se tak cena letošních prací bude pohybovat okolo 1,7 mil Kč. Za to se sice střechy nedodělají, ale výrazně se v opravách posuneme. Budiž řečeno, že žadatelem je Farnost Kolín s podporou Starokolínského okrašlovacího spolku a obce Starý Kolín. Máme radost, společné snažení má smysl. Děkujeme všem, co nám pomáhají a podporují!!!


Výhled na rok 2020: Pokud získá kostel státní finanční podporu i v roce 2020, přistoupí se k opravě sanktusové věžičky. Provede se nejdříve demontáž kříže a oplechování, aby se zjistil rozsah poškození tesařských prvků. Zároveň bude zahájena repase kříže a výroba makovice. Provede se oprava sanktusníku a pokládka krytiny. Dle výše příspěvku by se pokračovalo na opravě střechy, pravděpodobně v části k silnici.


16. prosince 2019 – Finanční záležitosti

Z účtu veřejné sbírky bylo odesláno 54.320,- Kč na účet Římskokatolické farnosti Kolín, jakožto splátka spolufinancování letošní opravy střechy kostela. (Větší část koofinancování platí farnost Kolín). Všem, kteří přispěli jakokoliv částkou na účet veřejné sbírky velmi děkujeme.

Na účet sbírky bylo vloženo dobrovolné vstupné, vybrané do kasičky sbírky během výstavy v kině. Celkem jde o 11 585,- Kč.


27. listopadu 2019 – Proběhl závěrečný kontrolní den. Práce první etapy realizované v roce 2019 se podařilo uskutečnit, na počátku prosince byl vyměněn ještě jeden trám.

KD-2019-10-02


18. září 2019 – Kontrolní den

Zápis z kontrolního dne 18. 9. 2019


4. září 2019 – Kontrolní den

Zápis z kontrolního dne 4. 9. 2019


srpen / září 2019 – Informační leták 

Příprava a roznos letáku do všech schránek v obci, informujícího občany o zahájení opravy kostela a vyhlášení nové veřejné sbírky.


3. září 2019Oprava střechy zahájena


29. srpna 2019 Instalace lešení

Začátek oprav střechy se blíží. Lešení kolem presbytáře kostela stojí!


16. srpna 2019 – Smlouva o spolupráci

Uzavřena smlouva o spolupráci mezi naším spolkem a majitelem kostela Římskokatolickou farnostní Kolín


26. července 2019 Navýšení dotaze z rezervy PZAD

Skvělá správa: Dotace na opravu střechy našeho kostela byla na žádost Farnosti Kolín navýšena ministerstvem na rovný milion korun! Se spoluúčastí tak bude investováno celkem 1.200.000.- Kč.


25. července 2019 Instalovány lavičky a stojan na kola 🙂

Díky obecnímu úřadu byly u kostela instalovány lavičky a stojan na kola pro místní i turisty. Děkujeme


18. června 2019 Dofinancování spoluúčasti obcí

Obecní zastupitelstvo obce Starý Kolín na svém zasedání rozhodlo o dofinancování spoluúčasti dotace ministerstva kultury ve výši 25.000,- Kč. Další část spoluúčasti poskytli místní podnikatelé. Děkujeme!


11. června 2019 Nová veřejná sbírka

Krajský úřad Středočeského kraje vydal osvědčení o konání nové veřejné sbírky vyhlášené naším spolkem na obnovu kostela a celého kostelního areálu. Od této chvíle je možné přispět na transparetní účet sbírky 2701628799 / 2010


26. února 2019 – Dotace Ministerstva kultury ČR

Skvělá zpráva – kostel sv. Ondřeje byl zařezen do programu Ministerstva kultury ČR – Program záchrany architektonického dědictví (PZAD). Akci „Celková oprava střech“ byl na rok 2019 přidělen rozpočet 700.000,- Kč


2014 – 2018

Opakované žádosti majitele kostela Římskokatolické farnosti Kolín o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR

Oprava objektu kostela sv. Ondřeje je prováděna
s využitím finančního příspěvku poskytnutého: