O spolku - Stanovy

Starokolínský okrašlovací spolek
STANOVY

Čl. I.

Název, zkratka a sídlo:

 

Název spolku zní Starokolínský okrašlovací spolek. Používaná zkratka spolku je SOS.
Sídlem SOS je: Veletovská 45, Starý Kolín, 281 23.
SOS je zapsaným spolkem nepolitického charakteru působící na katastrálním území obce Starý Kolín.

Čl. II. 

Účel spolku

 

Účelem spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Starý Kolín.

Čl. III. 

Hlavní činnost spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. Organizováním dobrovolných okrašlovacích akcí vedoucích k zachování a udržování kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Starý Kolín.
 2. Poznávací činností zaměřenou na tuzemská i zahraniční území.
 3. Vydáváním informačních, odborných a propagačních materiálů.
 4. Iniciováním veřejné i odborné diskusi o vzhledu (stavu) a budoucnosti kulturního a přírodního prostředí v obci.
 5. Podporou místních tradic a zvyklostí.
 6. Pořádáním kulturních, osvětových a zábavných akcí, akcí na podporu obnovy kostela sv. Ondřeje a celého kostelního areálu.
 7. Pořádáním volnočasových aktivit dětí a mládeže.
 8. Získáváním finančních zdrojů na obnovu památek, případně na ekologické aktivity.
 9. Organizováním výstav, sbírek, přednášek či vycházek a exkurzí pro veřejnost.
 10. Zapojením dobrovolníků a podporou dobrovolnictví, stejně jako prosazováním principů občanské společnosti.
 11. Realizací projektů směřujících k naplňování účelu spolku.
 12. Spoluprací s podobně zaměřenými organizacemi v obci i okolí.
 13. Účastí SOS na správních řízeních, jež mohou mít dopad na katastrální území obce Starý Kolín.

Čl. IV.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba bez omezení věku (za osoby mladší 15 let podepisuje přihlášku zákonný zástupce). Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Každý člen SOS má stejná práva a povinnosti.
 1. Každý člen má tato základní práva:

a)      právo účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat    návrhy a tím se tak podílet na řízení spolku,
b)      právo na informace o činnosti SOS a účast na všech jím pořádaných akcích,
c)      právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji SOS,
d)      právo volit a být volen do všech orgánů a funkcí SOS,
e)      právo svobodné kritiky.

 1. Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností:

a)      dodržovat stanovy SOS a respektovat usnesení orgánů SOS,
b)      bez odkladu informovat orgány SOS o všech skutečnostech důležitých pro činnost spolku,
c)      řídit se programem SOS a podílet se na jeho realizaci dle svých možností,
d)      řádně vykonávat svěřené funkce,
e)      pravidelně platit členské příspěvky,
f)       chránit majetek SOS,
g)      chránit dobré jméno SOS a jeho členů a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení cílů spolku.

 1. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena výkonným výborem, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany předsedy spolku porušuje tyto stanovy nebo poškodí dobré jméno spolku na veřejnosti, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,
e) nezaplacením ročního členského příspěvku, a to ani po písemné upomínce.

 1. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda či místopředseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
 2. Členství v SOS se nevylučuje s členstvím v jiných občanských spolcích, které výrazným způsobem neodporují zásadám a programu SOS.

Čl. V

Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. výkonný výbor,
 3. předseda a místopředsedové.

 

Čl. VI

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a místopředsedy a odvolává je,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok – tzv. výroční zprávu,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o zániku spolku,
i) rozhoduje o počtu místopředsedů na příští období,
j) stanovuje výši, způsob a lhůty úhrady členských příspěvků na dané období.

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda nebo místopředseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 1. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy, místopředsedy nebo výkonného výboru.
 1. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 1. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 1. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor je pracovním orgánem spolku, řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech otázkách, pokud nejsou ze stanov vyhrazeny jinému orgánu spolku. Výkonný výbor má nejméně 3 členy a jeho funkční období je dvouleté. Po ukončení volebního období zůstává v činnosti do té doby, než je zvolen nový výkonný výbor. Výkonný výbor se schází podle potřeby.
 1. Výkonný výbor tvoří předseda a místopředsedové zvolení členskou schůzí.
 1. Výkonný výbor vede předseda spolku a svolává jeho zasedání dle potřeby. Zasedání řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda.
 1. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy spolku.
 1. Do působnosti výkonného výboru patří zejména:

a) Realizace závěrů členské schůze v souladu se strategickým plánem spolku.
b) Rozhodování o otázkách spojených s fungováním spolku mezi členskými schůzemi.
c) Rozhodovat o finančních otázkách a majetku spolku.
d) Schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů spolku.

 1. Členství ve výkonném výboru zaniká:

a) zánikem členství ve spolku,
b) vzdání se výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy,
c) uplynutím funkčního období výkonného výboru.

 1. Jednání výkonného výboru se může zúčastnit kterýkoliv člen spolku, pokud o to projeví zájem nebo je vyzván předsedou, a to s hlasem poradním.

 

Čl. VIII.

Předseda a místopředsedové

 

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a je oprávněn samostatně zejména:

a) k řízení činnosti spolku mezi členskými schůzemi a výkonnými výbory,
b) ke správě finančních prostředků a majetku spolku s tím, že je omezen ve svém rozhodování stanovami či konkrétním rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru,
c) k uzavírání veškerých smluv za předpokladu, že jejich uzavření bylo projednáno a schváleno členskou schůzí nebo výkonným výborem,
d) k uzavírání pracovně právním vztahů a zajištění s tím související činnosti,
e) k realizaci dalších činností k dosažení cílů SOS.

 1. Předseda a místopředsedové jsou voleni členskou schůzí na dobu 2 let. Předseda a místopředsedové tvoří výkonný výbor spolku. Předseda a místopředsedové se funkce ujímají ihned po svém zvolení členskou schůzí.
 1. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze a výkonného výboru,
b) vést řádně agendu členské schůze a výkonného výboru a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze a výkonného výboru,
d) jednou za dva roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 1. Místopředsedové spolku jsou členy výkonného výboru spolku. Místopředseda pověřený předsedou může zastupovat předsedu v případech jeho omluvené nepřítomnosti, potom na něj přecházejí povinnosti z bodu 3.

Čl. IX.

Členské příspěvky

 Roční členský příspěvek na běžný rok se platí vždy do 30. května, nestanoví-li členská schůze jinak. Výši minimálního ročního členského příspěvku určuje členská schůze. Za vedení evidence členských příspěvků zodpovídá předseda nebo jím pověřený místopředseda SOS.

Čl. X.

Zánik spolku

 

 1. Spolek zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím členské schůze,
b)      rozhodnutím ministerstva vnitra.

 1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, členská schůze rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XI. 

Hospodaření spolku

 

Spolek je neziskovou organizací, která svoji činnost rozvíjí na základě dobrovolné aktivity svých členů.  Výkon veškerých funkcí ve spolku je dobrovolný; za tuto činnost nepřísluší funkcionářům odměna.

Příjmy SOS jsou:

a)      z členských příspěvků,
b)      z dobrovolných darů svých členů a sympatizantů,
c)      ze sponzorských darů a veřejných sbírek,
d)      z dotací a příspěvků veřejnoprávních a státních organizací (např. granty),
e)      výnosy z jiných finančních zdrojů.

Výdaje SOS jsou:

a)      náklady spojené s plněním programových cílů SOS,
b)      náklady spojené s organizační a publikační činností,
c)      jiné výdaje podle platných předpisů.

O použití prostředků spolku rozhoduje výkonný výbor. SOS vede daňovou evidenci příjmů a výdajů, popřípadě účetnictví, podle platných předpisů. Výsledky za každý kalendářní rok jsou součástí výroční zprávy a jsou schvalovány členskou schůzí.

Čl. XII.

Výroční zpráva

 Výroční zpráva je každoročně vypracována předsedou spolku nebo osobou, kterou předseda tímto úkolem pověří a to k datu 15. února (vždy zpětně za předchozí rok), pokud představenstvo nestanoví jinak. Výroční zpráva je zasílána členům spolku.

Čl. XIII.

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli spolek a podporují je. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní i jiné orgány s peticemi.

Ve Starém Kolíně dne 18. listopadu 2016