O spolku - Vznik spolku

Starokolínský okrašlovací spolek  (SOS) vznikl v roce 2014 jako nápad Marie Smutné (Zahradníkové)  a Blanky Lískové (členkou spolku byla do roku 2020) v souvislosti s neutěšeným stavem kostela Sv. Ondřeje a dalších historických staveb v jeho blízkosti.

Marie a Blanka zorganizovaly nejdříve velikonoční setkání v kostele, kde byl poprvé veřejně představen záměr založit okrašlovací spolek. O jeho činnost projevilo zájem několik občanů obce a v květnu 2014 byl sestaven přípravný výbor ve složení Marie Smutná, Blanka Lísková a Pavel Horák, který veřejným oznámením začal s přípravou ustavující schůze.

Mezitím spolek zorganizoval Noc kostelů 2014 v kostele Sv. Ondřeje.

Ustavující schůze se konala 11. června 2014 (zápis z ustavující schůze) a spolek byl zapsán do spolkového rejstříku 5. srpna 2014, čímž byl oficiálně ustaven.

Obec Starý Kolín je známá činností velkého množství spolků, nicméně žádný z nich není zaměřen na rozvoj kulturního a historického odkazu obce a našich předků, kteří zde žili. Věříme, že činnost spolku bude úspěšná a prospěšná pro naši obec.

Činnost okrašlovacího spolku:

Účelem založení spolku je především ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Starý Kolín, ochrana památek, pořádání kulturních a osvětových akcí, akce na podporu obnovy kostela sv. Ondřeje a celého kostelního areálu, vydávání informačních, odborných a propagačních materiálů, iniciování veřejné i odborné diskuse o současném stavu a budoucnosti kulturního a přírodního prostředí v obci, podpora místních tradic a zvyklostí, pořádání volnočasové aktivity dětí a mládeže, získávání finančních zdrojů na obnovu památek a ekologické aktivity. Více viz stanovy spolku.

sos-clanek

Členové spolku

Mgr. Marie Smutná – předsedkyně
Mgr. Naďa Kotková – místopředsedkyně
Bc. Pavel Horák – místopředseda
Ing. Václav Horák
Tereza Jaklová, DiS.
PhDr. Miroslava Jouzová, PhD.
Bc. Petra Kubátová Krchová
Hana Mašínová
Hana Mauleová
Iva Mrázková
Růžena Pechmanová
Radek Smutný
Mgr. Jana Stojanovová
Mgr. Tomáš Veselý
Mgr. Zuzana Veselá

Výroční zprávy

2014 – 2015
2016 – 2018
2019 – 2021