O spolku - Vznik spolku

Starokolínský okrašlovací spolek  (SOS) vznikl v roce 2014 jako nápad Marie Smutné a Blanky Lískové v souvislosti s neutěšeným stavem kostela Sv. Ondřeje a dalších historických staveb v jeho blízkosti.

Marie a Blanka zorganizovaly nejdříve velikonoční setkání v kostele, kde byl poprvé veřejně představen záměr založit okrašlovací spolek. O jeho činnost projevilo zájem několik občanů obce a v květnu 2014 byl sestaven přípravný výbor ve složení Marie Zahradníková, Blanka Lísková a Pavel Horák, který veřejným oznámením začal s přípravou ustavující schůze.

Mezitím spolek zorganizoval  Noc kostelů 2014 v kostele Sv. Ondřeje.

Ustavující schůze se konala 11. června 2014 (zápis z ustavující schůze) a spolek byl zapsán do spolkového rejstříku 5. srpna 2014, čímž byl oficiálně ustaven.

Obec Starý Kolín je známá činností velkého množství spolků, nicméně žádný z nich není zaměřen na rozvoj kulturního a historického odkazu obce a našich předků, kteří zde žili. Věříme, že činnost spolku bude úspěšná a prospěšná pro naši obec.

Činnost okrašlovacího spolku:

Účelem založení spolku je především ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Starý Kolín, ochrana památek, pořádání kulturních a osvětových akcí, akce na podporu obnovy kostela sv. Ondřeje a celého kostelního areálu, vydávání informačních, odborných a propagačních materiálů, iniciování veřejné i odborné diskuse o současném stavu a budoucnosti kulturního a přírodního prostředí v obci, podpora místních tradic a zvyklostí, pořádání volnočasové aktivity dětí a mládeže, získávání finančních zdrojů na obnovu památek a ekologické aktivity. Více viz stanovy spolku.

sos-clanek

Členové spolku


Mgr. Marie Smutná – předsedkyně
Blanka Lísková – místopředsedkyně
Pavel Horák – místopředseda
Ing. Václav Horák
Milan Chochola
PhDr. Miroslava Jouzová, PhD.
Martin Krch
Bc. Petra Kubátová Krchová
Hana Mašínová
Iva Mrázková
Růžena Pechmanová
Radek Smutný
Mgr. Jana Stojanovová

Výroční zpráva

2014 – 2015