Zápis z ustavující schůze Starokolínského okrašlovacího spolku – SOS

Dne 11. 6. 2014 od 18:00 hod. proběhla ustavující schůze Starokolínského okrašlovacího spolku (dále jen „spolek“). Ustavující schůze byla svolána dne 11. 6. 2014 přípravným výborem, Marií Zahradníkovou, Blankou Lískovou a Pavlem Horákem, a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:

1. Sepsání listiny přítomných.
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího.
3. Schválení stanov.
4. Volba orgánů spolku.
5. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku.
6. Diskuse.

Ad 1) Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 2) Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil ji s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Svolavatel navrhnul pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze p. Marii Zahradníkovou.

Ad 3) Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Stanovy pak byly usnesením schůze jednohlasně schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu, proti 0, zdržel se 0. Výše ročního členského poplatku byla stanovena ve výši 200,- Kč, pro mladistvé je pak členství zdarma.

Ad 4) Předsedou spolku a statutárním orgánem byla v souladu se schválenými stanovami zvolena Mgr. Marie Zahradníková, místopředsedou Blanka Lísková – obě schváleny všemi hlasy, proti hlasovalo 0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných.

Ad 5) Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byla z usnesení schůze pověřena Mgr. Marie Zahradníková.

Ad 6) V diskusi nastínila Marie Zahradníková koncepci dlouhodobého strategického plánu spolku, včetně nejbližších cílů: pořádání přednášek, kulturních akcí pro veřejnost, exkursí, vydání letáčku-skládačky o historii obce a činnosti spolku, koncertů a dalším. Do diskuse se přihlásil p. Petr Čech, host, který pohovořil o možnosti spolupráce s Prostor, o. p. s. a dalšími neziskovými organizacemi v regionu, dále pak o možnostech financování oprav památek, Phdr. Miroslava Jouzová, PhD., která seznámila přítomné s Dny evropského kulturního dědictví konané letos taktéž ve Starém Kolíně. Mgr. Jana Stojanová z Národního památkového ústavu pohovořila o možnostech spolupráce při opravách kapliček v kostelní zdi s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli, a Pavel Horák připravil pro schůzi návrhy na logo spolku. Z jeho návrhů bylo hlasováním vybráno logo, které získalo nejvyšší počet hlasů. Veronika Ečerová a Růžena Pechmanová hovořily o možnostech založit v obci dětský ochotnický soubor a navázat tak na tradice úspěšného ochotnického souboru.
Ustavující schůze byla ukončena ve 20:05 hod.

 

Ve Starém Kolíně dne 11. 6. 2014

Zápis pořídila: Blanka Lísková
Ověřovatelé: Pavel Horák,  Marie Zahradníková