Instalace pamětní desky T. G. Masaryka

Na slavnosti konané dne 25. října 2018 byla za účasti vedení obce, spolků a veřejnosti odhalena pamětní deska prvního prezidenta Československa, Tomáše Garrigua Masaryka. Deska byla instalována na budovu Obecního úřadu Starý Kolín, přesně v místech, kde se na historické fotografii nacházel výklenek. Byl tak dokončen historický záměr našich dědů, kteří usilovali o instalaci desky (dokonce snad i busty) TGM na budovu radnice již bezprostředně po smrti TGM v roce 1937. K instalaci desky mělo dojít v roce 1938 ale vinou historických událostí nebylo tohoto cíle nikdy dosaženo. (Viz. informace nalezené v kronikách obce)

Autorkou instalované desky je Mga. Vlasta Samohrdová. Finanční náklady na výrobu a umístění desky dosáhly 35.000,- Kč. Z této částky bylo 30.000,- Kč. proplaceno z dotace Nadace Via, kterou získal Starokolínský okrašlovací spolek v rámci projektu „Hledá se Masaryk“. 5.000.- Kč. bylo zaplaceno obcí Starý Kolín.

Vysazení Lípy republiky: Slavnost 25. října pokračovala vysazením Lípy republiky v prostoru u kostela před kaplí Panny Marie.

Fotografie a další informace na stránce obecního úřadu.

Hledá se Masaryk
Příběh busty ze Starého Kolína

Na pozadí „detektivního“ pátrání po ztracené bustě Tomáše Garrigue Masaryka, jež byla zhotovena krátce po jeho smrti roku 1937, ale nikdy se jí nepodařilo ve veřejném prostoru umístit, až byla naposledy spatřena roku 1968, nabízí projekt řadu aktivit, které oživí veřejné dění v obci v době stého výročí vzniku republiky.

Vzpomínání, setkávání, sdílení zážitků, vyprávěných i písemných vzpomínek a pamětí, mezigenerační setkávání – to jsou dílčí aktivity projektu, jehož cílem je samotný proces, cesta.

Nabídneme přednášky odborníků, výlet za masarykovskou památkou, sousedské setkání, čtení z kroniky obce, jež je uložena v kolínském archivu, projekt pro školu. Zda se podaří bustu nalézt, zrestaurovat a veřejně vystavit nebo zda se místo ztracené busty zhotoví nová pamětní plaketa či deska, není pro projekt to nejdůležitější – podstatnější je společné prožívání vzpomínání, setkávání a sdílení.

Cíle projektu

Veřejná výzva – hledá se ztracená Masarykova busta (zveřejnění článku pamětníka Václava Horáka v listopadovém čísle Starokolínského zpravodaje).

Veřejná prezentace publikace Starý Kolín a Bašta v běhu staletí (vyjde v březnu 2018) s přednáškou o legionářích a okolnostech vzniku státu ve Starém Kolíně. Na prezentaci knihy bude projekt představen široké veřejnosti  a zopakována výzva. Autorkou knihy je Miroslava Jouzová, členka SOS (navázala na práci Václava Klímy, vydanou před 50 lety, v roce 1968) dne 4. 3. 2018.

Sousedské setkání s pozváním aktivních pamětníků (p. Vopelák, p. Pechmanová a další) – sbírání a archivace vzpomínek od veřejnosti, kde by busta mohla být, co slyšeli o oslavách vzniku státu a událostech vznik státu doprovázejících, co slyšeli o návrhu čestného občaství TGM ve Starém Kolíně a o bustě.

Školní akce – výtvarná výchova, pracovní činnosti, projektový den věnovaný vzniku státu, pozvání do školy pamětníka, výstava, dějepis, rodinné archivy, přednáška a dílna profesionálního sochaře, jak zhotovit bustu.

Akce knihovny ve spolupráci s kronikářkami (současná kroninářka, které byla činnost předána nedávno, pracuje jako knihovnice obecní knihovny; bývalá dlouholetá kronikářka je členskou SOS) – kroniku bude potřeba zapůjčit z kolínského archivu.

Tematický výlet autobusem do místa spojeného s TGM.

Veřejná přednáška historika z Masarykova ústavu AV ČR.

Vzpomínka ze které v projektu vycházíme:

T. G. Masaryk – čestný občan Starého Kolína?

Když prezident Masaryk 14. září 1937 zemřel, byl velký národní smutek. Všechny noviny a časopisy vyšly ve smuteční úpravě. Rádio bylo plně zaměřeno na T.G.M. Školy dostaly volno. Výlohy obchodů byly plné obrazů prezidenta. Na pohřbu byly tisíce lidí.

Ze Starého Kolína jela na pohřeb delegace dvou členů, Dr. Holman (vzdělavatel) a starosta sokola Vinduška. Po pohřbu byla v sokolovně přednáška o životě T.G.M. prof. Mrzálka a bylo nabito.

Ještě v roce 1937 rozhodla osvětová beseda (pozn. 1) ve Starém Kolíně odhalit T.G.M. pamětní desku s bystou na budově obecního úřadu spolu s nápisem, že Masaryk je čestným občanem obce. Protože deska a bysta byla drahá záležitost, požádala osvětová beseda spolky o finanční příspěvek. Deska byla po čase do čelní zdi u hlavního vchodu na obecní úřad usazena a bysta (poprsí T.G.M. asi 25cm vysoké) na úřadě uložena. 1. a 2. října 1938 se měly konat okázalé slavnosti za účasti všech spolků. Program byl upravován, slavnost v sokolovně, průvod krojovaných občanů od mostu k pomníku, hudba, projevy a konzert na náměstí, večer veselice – Nic se nekonalo, osud rozhodl jinak.

Rok 1938 byl nabyt událostmi. Německo a pohraničí se daly do pohybu. V květnu byly povolány zálohy a bylo zesíleno obsazení pohraničních pevností. A to už se někteří hraničáři stěhovali do vnitrozemí.

Začátkem května byla ve Starém Kolíně velká slavnost ke Dni matek (vždy druhá neděle v květnu). Byly i alegorické vozy, cvičení žactva, hudba i průvod. Sokol měl vůz s názvem „Hold vlajce“. V sokole proběhla branná cvičení za účasti 64 mužů a 22 dorostenců. V červenci byl v Praze X. všesokolský slet a to byl slet národní hrdosti.

Přišlo září 1938 a všeobecná mobilizace armády. Po ústupu ze Sudet přišlo do obce asi dvě stovky občanů. Bysta T.G.M. byla ukryta na neznámém místě.

Po zřízení Protektorátu v březnu 1939 běžel chvíli kulturní život v obci dál, až v listopadu přišel zákaz pořádání podniků. Jen biograf běžel dále a vychvaloval úspěchy říše ve válce.

Nápis na pamětní desce na obecním úřadu byl vysekán, aby nerušil okupanty.

Po válce v roce 1945 se vrátil kulturní život, Sokol však byl v roce 1948 zakázán a T.G.M. měl být zapomenut. . Až v r. 1968 mělo dojít na obnovení památky čestného občana starokolínského, prezidenta T.G.M. Iniciativu převzalo JZD a předseda MNV Pánek. Ten na MNV přinesl bystu T.G.M. od roku 1938 někde ukrytou. Bylo dohodnuto uspořádat slavnost odhalení desky a bysty. Nápis na desce se měl obnovit a vyzlatit. Dokonce byla domluvena přes čs. rozhlas účast pana Hanzelky na slavnosti. A opět se nic z toho nestalo.

Nové vedení obce při adaptaci budovy na náměstí desku ze zdi sejmulo a bysta se prý po roce 1968 ztratila a tím je konec čestného občanství T.G.M. v naší obci.

Vzpomínal pan Václav Horák, Starý Kolín – Bašta


pozn.1Osvětová beseda – správněji místní osvětová komise, za první republiky nařízením Ministerstva škoství a národní osvěty stanovený orgán v každé politické obci věnující se rozvoji osvětové (kulturní) výchovy obyvatelstva