Události v obci spojené s prezidentem T. G. Masarykem a první republikou dle záznamů v obecních kronikách

25.6.2018

 

Na tento rok připadá výročí 100 let od založení první Československé republiky.  V našem projektu Hledá se Masaryk jsme se rozhodli zmapovat některé události spojené s prezidentem Masarykem a první republikou v naší obci.  V obecní a školní kronice se dochovaly nejrůznější záznamy těchto událostí. Zaměřili jsme se zejména na udělení čestného občanství obce prezidentu Masarykovi, dále pravidelné slavnosti spojené s výročím republiky, sázení památných lip v obci, a hlavně jsme hledali zmínky o pamětní desce či bustě TGM.

Děkujeme paní Mgr. Nadě Kotkové, která prošla a vyhledala většinu zde uvedených záznamů. Jedná se o obecní kroniku (Archiv Kolín), zápisy zastupitelstva obce (Archiv Kolín), školní kroniku (web obce) a zápisy z jednání těl. jednoty Sokol (P. Horák).

Přehled událostí:

V roce 1915 byla na náměstí vysazena válečná lípa na výzvu c.k. okresního hejtmanství bez větší pozornosti veřejnosti. Jak uvádí kronika obce, byla vysazena „zcela tiše, aniž kdo věděl.


Lípa svobody byla zasazena 28. 10. 1918 na návsi z podnětu jednoty Sokol. Zasadily ji „zvolené dítky“. Další děti ve skupinách zasadily ostatní lípy kolem. Pod lípou byla uložena krabice se zápisy o zasazení lípy a o slavnosti. Brzy poté byla srovnána půda kolem a byl zřízen park, který byl ohraničen plotem z hlohu a drátěným pletivem.

28. 10. 1922 zde byl odhalen památník padlým vojínům za 1. sv. války.


7. 3. 1925 byla u příležitosti 75 let TGM vysazena Masarykova lípa. Masarykova lípa byla „pestře ověnčená“. Podle školní kroniky lípu zasadili žáci školy u pomníku padlých.


Zápis ve školní kronice z 28. 10. 1925: „28. října konána školní slavnost s divadelním představením ve zdejší sokolovně. Školní správce promluvil o významném dni, mládež zazpívala vhodné písně a přednesla básně. Scéna „Den svobody“ pěkně se dětem zdařila. Z hrubého příjmu Kč 508.80,- bylo zakoupeno poprsí osvoboditele tatíčka Masaryka.

Toto poprsí pak škola půjčovala různým spolkům a k různým dalším příležitostem v obci. Jak poprsí vypadalo dokládá fotografie popsaná „kuchařská výstava 1925„.

Poprsí TGM – Zde umístěné u příležitosti kuchařské výstavy v obci (asi 1925) Foto: Luděk Dyntera.

Další zmínky o použití a vystavení poprsí TGM jsou v záznamech o oslavách různých významných výročí ve školní kronice (Kronika školy: str. 81, 87, 128, 159, 160) a obecní kronice (str. 84).


28. 10. 1928 (10 let republiky) se konala slavnost k výročí založení republiky na školním dvoře. Přijela družina legionářů z Kolína a přivezla „posvátnou hlínu, prosycenou ušlechtilou krví padlých bojovníků od Zborova“. Školní kronika uvádí: „Na školní oslavě promluvil legionář z Kolína, učitel pan Moravec. Po jeho proslovu byla ve výklenku na chodbě, krásně vyzdobeného, založena schránka s prstí od Zborova. Ověřovací zápis o prsti, podepsaný plukovníkem Medkem, uložen do školní kroniky“. Hlína od Zborova byla uložena na vhodném a vkusně upraveném místě ve škole, kde to ale přesně bylo, nevíme.


6. 3. 1930 se obecní zastupitelstvo usneslo, aby byl TGM zaslán k 80. narozeninám tzv. holdovací dopis. Poděkování z prezidentské kanceláře přišlo 23. 5. 1930.


6. 3. 1935 se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva. Na pořadu schůze bylo: Zvolení TGM čestným občanem obce Starý Kolín. Volilo 21. zastupitelů, všichni byli pro. Byl podán návrh na zaslání pozdravného telegramu a na zhotovení čestného diplomu jako průkazu čestného občanství. Volilo obecní zastupitelstvo ve složení: František Bílek – starosta obce, Rudolf Lacina – I. náměstek, František Bambas – II. náměstek, dále členové obecní rady: Josef Skokan, Josef Horák, Václav Podolák, Eda Hamáček a Antonín Pilař, a členové obecního zastupitelstva: Otto Jahelka, Josef Kovařík, Václav Jasanský, Václav Straka, Antonín Horák, Karel Bašta, František Touška, Václav Frančík, Josef Basl, Josef Linhart, Josef Pánek, Josef Fikr, Josef Píša. Tento diplom čestného občanství osobně předali panu prezidentovi v Praze zástupci obce.

Zápis v obecní kronice 7. 3. 1935: Obecní zastupitelstvo ve Starém Kolíně jmenuje prvního prezidenta republiky československé T. G. Masaryka za jeho veliké dílo, které pro náš stát vykonal a za jeho obezřetné vedení tohoto státu svým čestným občanem.

23. července 1935 přišla odpověď z kanceláře prezidenta republiky: „V Praze dne 19. července 1935. …. Podepsaná kancelář předložila prezidentu republiky Vaši zprávu ze dne 15. března 1935 o jeho volbě čestným občanem Vaší obce. Pan prezident nás pověřil, abychom obecnímu zastupitelstvu tlumočily jeho díky za tento projev oddanosti a za diplom čestného občanství, který zde odevzdali dne 31. května 1935 osobně páni zástupci Vaší obce. Za kancelář prezidenta republiky (podpis nečitelný).


Smrt TGM 1937: Obecní zastupitelstvo se usneslo, že k uctění památky TGM zakládá fond na zasazení desky pana prezidenta osvoboditele na obecní dům. Do fondu bylo vloženo 1.000,- Kč.   Ve školní kronice pak najdeme zmínku o desce: „Smrt pana prezidenta opětovně oživila dávnou myšlenku zasazení pamětní desky do radnice“.  V sokolské kronice nalezneme zápis č.9 o smuteční schůzi správního výboru Sokola konané dne 18. 9. 1937.

O desce TGM se dále zmiňuje zápis ze zasedání správního výboru Sokola ze dne 14. 8. 1938, který je nadepsán: „Odhalení desky br. pres. osvoboditeli“. Zápis nás informuje o přípravě slavnosti na dny 1. a 2. října 1938, na programu měl být: slavnostní průvod k pomníku padlých, koncert na náměstí a zábava v sokolovně. Zda mělo dojít i k odhalení desky a zda se slavnost skutečně konala (dle vzpomínky pamětníků nekonala) se v dalších zápisech nedozvídáme. Konání slavnosti zřejmě překazily mnichovské události roku 1938.


Zápis č. 12. z jednání Obecní rady obce Starý Kolín dne 10. října 1938 informuje v bodě programu č. 10: „Akademický sochař Vladimír Jan Hnízdo žádá zálohu na pamětní desku prezidenta osvoboditele 3.500.- Kč. Povoluje se podle možností obnos 2.500.- Kč“.


Pro úplnost o lípách v obci vysazených dodejme, že dle školní kroniky byla dne 25. 10. 1968 ve školním parku vysazena Lípa svobody. (50. výročí vzniku republiky) Pod kořeny lípy byla vsazena kovová krabice s pamětní listinou.

Přílohy  –  fotokopie příslušných pramenů