VEŘEJNÁ SBÍRKA 

NA OBNOVU BAROKNÍCH KAPLIČEK A HŘBITOVNÍ ZDI S BRANAMI U KOSTELA SV. ONDŘEJE

Přispějte jakoukoliv částkou na transparentní účet: nebo do pokladničky umístěné na akcích spolku.

Veřejná sbírka je řádně povolená a evidovaná krajským úřadem
pod č. j.: 050160/2015/KUSK

Pořadatel: Starokolínský okrašlovací spolek, IČ: 03180867

Veškeré vybrané prostředky budou využity na opravu památky.

Pokud máte zájem o uzavření darovací smlouvy, kontaktujte nás.

Osvědčení krajského úřadu:

Pokračování veřejné sbírky

Vážení přátelé památek,

v březnu 2015 jsme založili Veřejnou sbírku na obnovu barokních kapliček a hřbitovní zdi s branami u kostela sv. Ondřeje.  Díky vaší štědrosti a v kombinaci s dalšími zdroji financování se díky tomu podařilo opravit obě barokní kapličky a obě hlavní kostelní brány v ohradní zdi. Domnívali jsme se, že veřejnou sbírku tímto ukončíme, neboť splnila svůj účel. Protože se však během vánočních trhů 2018 a především na výstavě „Jak se žilo za první republiky“ vybralo dalších 7.622,- Kč  (které byly vloženy na transparetní účet veřejné sbírky), rozhodli jsme se  (po konzultaci s krajským úřadem, který veřejné sbírky kontroluje), že veřejnou sbírku zatím neukončíme a vynasnažíme se v tomto roce shánět další prostředky na to, aby se podařilo opravit i zchátralou barokní márnici a zřídit v ní malé muzeum historie obce. Projektová dokumentace je hotová, projekt budeme zájemcům prezentovat na vybraných akcích v roce 2019.

K cíli nedojdeme hned, ale věříme, že časem se zadaří…

Žádost o sponzorský dar
na obnovu márnice u kostela sv. Ondřeje

Vážení,

dovolujeme si Vás oslovit jménem Starokolínského okrašlovacího spolku (SOS) s žádostí o sponzorský dar na obnovu márnice v areálu kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně.

SOS byl založen na jaře 2014 (5. 8. 2014 byl zapsán do spolkového rejstříku). Jedním z hlavních důvodů založení spolku byla snaha pomoci starokolínskému kostelu a jeho areálu.

Ve spolupráci s vlastníkem památky, římskokatolickou farností v Kolíně, za součinnosti s Obcí Starý Kolín, díky štědré pomoci dárců do veřejné sbírky a pomocí dotací se podařilo v letech 2015–17 opravit barokní kapličky v kostelní zdi. Obě byly vysvěceny u příležitosti 750. výročí obce Starý Kolín v r. 2017. V roce 2018 byly opraveny obě barokní brány. Od roku 2017 je kostel zabezpečen a po letní sezónu otevřen pro návštěvníky. Okolí kostela je postupně osazováno informačními tabulemi a v roce 2019 budou opraveny opadávající sokly obou kaplí, které čelí letitému zasolení.

V únoru 2019 nás zastihla krásná zpráva – po čtyřech letech snažení byl kostel sv. Ondřeje zařazen do programu Ministerstva kultury s názvem Program záchrany architektonického dědictví, a bude tedy postupně opraven, alespoň co se venkovních částí týče. Do programu bývají zařazeny památky, o které veřejnost jeví zájem a které jsou využívány, máme tedy za to, že se to podařilo i díky aktivitám našeho spolku.

Márnice v areálu kostela sv. Ondřeje je kulturní památkou od 3. 5. 1958 a je hodnocena jako „hodnotná barokní márnice, jejíž tvářnost je však degradována velmi špatným technickým stavem“. Kolínská farnost si nechala vypracovat projektovou dokumentaci, je vydáno i závazné stanovisko památkového odboru MÚ Kolín. Naším záměrem je využít opravený objekt jako výstavní síň – minimuzeum historie obce, případně pro potřeby expozic jiných spolků v obci nebo školy. Uvažujeme o zhotovení historického modelu obce.

Rozpočet na opravu márnice je v projektové dokumentaci vyčíslen přibližně na 1 700 000,- Kč. V loňském roce se nám podařilo zajistit 2000,- liber od britské nadace Friends of Czech Heritage a pokračuje veřejná sbírka (transparentní účet 2100756381/2010 u Fio banky).

Rozhodnete-li se finančně přispět na obnovu márnice a pomoci ji zpřístupnit veřejnosti, rádi Vás uvedeme jako sponzora na webových stránkách spolku i obce. Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy.

Za Starokolínský okrašlovací spolek

Mgr. Marie Smutná
předsedkyně

tel.: 608 611 787, e-mail: sos@starykolin.cz