T. G. Masaryk – čestný občan Starého Kolína?

Když prezident Masaryk 14. září 1937 zemřel, byl velký národní smutek.Všechny noviny a časopisy vyšly ve smuteční úpravě. Rádio bylo plně zaměřeno na T.G.M. Školy dostaly volno.Výlohy obchodů byly plné obrazů prezidenta. Na pohřbu byly tisíce lidí.

Ze Starého Kolína jela na pohřeb delegace dvou členů, Dr. Holman (vzdělavatel) a starosta sokola Vinduška. Po pohřbu byla v sokolovně přednáška o životě T.G.M. prof. Mrzálka a bylo nabito.

Ještě v roce 1937 rozhodla Občanská beseda ve Starém Kolíně odhalit T.G.M. pamětní desku s bystou na budově obecního úřadu spolu s nápisem, že Masaryk je čestným občanem obce. Protože deska a bysta byla drahá záležitost, požádala Občanská beseda spolky o finanční příspěvek. Deska byla po čase do čelní zdi u hlavního vchodu na obecní úřad usazena a bysta (poprsí T.G.M. asi 25cm vysoké) na úřadě uložena. 1. a 2. října 1938 se měly konat okázalé slavnosti za účasti všech spolků. Program byl upravován, slavnost v sokolovně, průvod krojovaných občanů od mostu k pomníku, hudba, projevy a konzert na náměstí, večer veselice – Nic se nekonalo, osud rozhodl jinak.

Rok 1938 byl nabyt událostmi. Německo a pohraničí se daly do pohybu. V květnu byly povolány zálohy a bylo zesíleno obsazení pohraničních pevností. A to už se někteří hraničáři stěhovali do vnitrozemí.

Začátkem května byla ve Starém Kolíně velká slavnost ke Dni matek (vždy druhá neděle v květnu). Byly i alegorické vozy, cvičení žactva, hudba i průvod. Sokol měl vůz s názvem „Hold vlajce“. V sokole proběhla branná cvičení za účasti 64 mužů a 22 dorostenců. V červenci byl v Praze X. všesokolský slet a to byl slet národní hrdosti.

Přišlo září 1938 a všeobecná mobilizace armády. Po ústupu ze Sudet přišlo do obce asi dvě stovky občanů. Bysta T.G.M. byla ukryta na neznámém místě.

Po zřízení Protektorátu v březnu 1939 běžel chvíli kulturní život v obci dál, až v listopadu přišel zákaz pořádání podniků. Jen biograf běžel dále a vychvaloval úspěchy říše ve válce.

Nápis na pamětní desce na obecním úřadu byl vysekán, aby nerušil okupanty.

Po válce v roce 1945 se vrátil kulturní život, Sokol však byl v roce 1948 zakázán a T.G.M. měl být zapomenut. . Až v r. 1968 mělo dojít na obnovení památky čestného občana starokolínského, prezidenta T.G.M. Iniciativu převzalo JZD a předseda MNV Pánek. Ten na MNV přinesl bystu T.G.M. od roku 1938 někde ukrytou. Bylo dohodnuto uspořádat slavnost odhalení desky a bysty. Nápis na desce se měl obnovit a vyzlatit. Dokonce byla domluvena přes čs. rozhlas účast pana Hanzelky na slavnosti. A opět se nic z toho nestalo.

Nové vedení obce při adaptaci budovy na náměstí desku ze zdi sejmulo a bysta se prý po roce 1968 ztratila a tím je konec čestného občanství T.G.M. v naší obci.

(Vzpomínal Václav Horák, Starý Kolín – Bašta)

Obecní úřad s dnes již neexistujícím výklenkem, zřejmě pro bistu T.G.M.
Obecní úřad s dnes již neexistujícím výklenkem, zřejmě pro bystu T.G.M.