Starokolínská farnost

Farní úřad ve Starém Kolíně existoval už v době předhusitské. Je uváděn rok 1267 jako rok  vysvěcení kostela sv. Ondřeje. V husitských válkách fara zanikla a byla obnovena roku 1681. Do jejího farního okrsku tehdy spadaly obce: Křečhoř a Chocenice, Nová Ves, Ovčáry a Býchory,  Ohaře s Jestřabí Lhotou a Němčicemi, Sány. Jednalo se o území velmi rozsáhlé, které obnášelo už  na konci 17. století více než 1200 duší.

fara-stk
Starokolínská fara a kostel, ulice Za Poštou (č.p.1)

V 18. století tak starokolínský farář měl na pomoc při správě  tohoto okrsku jednoho až dva kaplany a navíc v zámecké kapli v Chocenicích sloužíval jeden ze  zásmuckých františkánů.

Už v roce 1721 bylo uvažováno o vzniku expozitury v Ovčárech, ale k tomu došlo až roku  1765. Roku 1721 byla zřízena fara v Žehuni, kam měly připadnout Sány a Ohaře s Jestřabí Lhotou  a Němčicemi, to se ale nestalo. V roce 1786 vznikla lokálie v Nové Vsi, kam připadla i Křečhoř  s Chocenicemi, v roce 1787 pak lokálie v Sánech a Ohařích, roku 1835 byla na lokálii povýšena  expozitura v Ovčárech. Územní rozsah fary Starý Kolín se tak zmenšil na Starý Kolín s osadou  Bašta. Až do roku 1880 ale starokolínský farář užíval část pozemků patřících ke kostelům  v Křečhoři a Nové Vsi.

Patronátní právo vykonával majitel kolínského panství, později velkostatku Býchory. Farní úřad Starý Kolín zanikl v roce 2005, kdy byl sloučen s Arciděkanským úřadem  v Kolíně.

Pamětní deska a obraz p. Karla Huška na faře
Pamětní deska a obraz p. Karla Huška na faře

Seznam starokolínských farářů po roce 1681:

Václav Segner (1681–1694)
David Křika (1694)
Jan Vavák (1695–1720)
Karel Šicht (1720–1721)
Jan Vavák (1721–1731)
Václav Tadeáš Verner (1732–1749)
Hynek Aug. Svoboda (1749–1752)
František Brandelstein (1752–1769)
Josef Antonín Vokálek (1769– 1795)
Antonín Kuchař (1795 administrace)
Romedius Tesánek (1795–1796)
Jan Alois Holeček (1796– 1828)
Jan Petr Strnad (1828–1852)
Karel Hušek (1852–1880)
František Chaloupecký (1880–1920)
Josef Svátek (1920)
František Maurer (1921–1937)
Václav Davídek (1937–1938 administrace)
Antonín Jirát (1938–1948)
Čeněk John (1948 administrace)

Jako kaplani jsou doloženi :

Josef Matyáš (1762–1765), Karel Bárta (1759), Martin Turovský (1782–1790), Alois Welich (do 1797), František Preisler (1828–1833), Josef Kust (1835– 1845), Josef Tichý (1836–1847), Josef Klika (1847–1850), Karel Mašek (1850–1851), Antonín Kolář (1851–1855), Karel Hůlek (1855–1856), František Mašek (1857), František Převrátil (1857), Josef Kopečný (1857–1860), Jan Herčík (1860–1864), František Chaloupecký (1864–1880), Karel Jelínek (1938–1941)

Nejstarší farní záznamy vzaly za své při požáru fary v roce 1761. V okresním archivu v Kolíně jsou tak dochovány záznamy od poloviny 18. století do 40. let 20. století.  Jedná se o knihy ohlášek bohoslužeb a ohlášek  snoubenců, knihy kostelních účtů a inventáře. Pozoruhodné jsou zejména dva nejstarší inventáře z let 1749 a 1769, kde jsou kromě kostela ve Starém Kolíně zachyceny i kostely v Ovčárech, Býchorech, Nové Vsi, Křečhoři, Sánech a kaple v Chocenicích.

Dále jsou velmi dobře zachovány spisy matriční agendy, zejména téměř celistvá řada povolení k sňatku a snubních protokolů s přílohami z let 1760–1947.

Na webové stránce Státního oblastního archivu v Praze lze dohledat poměrně dost oskenovaných matrik. Stačí zadat do vyhledavače lokalitu Starý Kolín nebo Bašta.

Pramen:  Mgr. Helena Hloušková, archiv v Kolíně